Földtudományi Alapismeretek

Budai, Tamás

Czigány, Szabolcs

Vadkerti, Edit

Gyenizse, Péter

Halász, Amadé

Halmai, Ákos

Hoffmann, Gyula

Konrád, Gyula

Kovács, János

Lóczy, Dénes

Mátics, Róbert

Szepesi, János

Szűcs, István

Halász, Amadé

Halmai, Ákos


Tartalom

1. A Naprendszer helye, kialakulása és általános jellemzői
Bevezetés
A Naprendszer kialakulása
A Naprendszer égitesteinek csoportosítása
Központi csillagunk: a Nap
Nagybolygók
Föld-típusú bolygók
Jupiter-típusú bolygók
Törpebolygók
Kis égitestek
Felszínformáló erők bolygókon, holdakon
Becsapódási kráterképződés
Krátertípusok
Kérdések
2. A Föld felépítése (Kovács János)
Belső szerkezete
Földkéreg
A földkéreg eredete
Földköpeny
Földmag
Kérdések
3. Ásványtani alapismeretek (Kovács János)
Az ásványok fizikai tulajdonságai
Mechanikai sajátosságok
Fénytani sajátosságok
Piezoelektromosság és mágnesesség
Az ásványok rendszerezése (ásványrendszertan)
Terméselemek
Szulfidok
Oxidok
Szilikátok
Foszfátok (apatit), szulfátok (gipsz), karbonátok (kalcit)
Halogenidek és szerves ásványok
Az ásványok képződése
Kérdések
4. Magmatizmus, magmás kőzetek (Szepesi János)
A magma tulajdonságai
Magmatitok, vulkanitok, piroklasztitok rendszerezése
A magmás kőzetek jellemzői
Magmás krisztallizáció
Mélységi magmatizmus
Vulkanizmus, vulkáni formák
Vulkanizmus és lemeztektonika
Kérdések
5. Üledékek, üledékes kőzetek
A mállás (Czigány Szabolcs)
A talajképződés, talajtípusok (Czigány Szabolcs)
Kérdések
Az üledékszállítás és lerakódás (Halász Amadé)
Üledékképződési környezetek (Budai Tamás)
Diagenezis és epigenezis (Konrád Gyula)
Az üledékes kőzetek szerkezete (Budai Tamás)
Az üledékes kőzetek rendszere (Budai Tamás, Halász Amadé)
A törmelékes üledékes kőzetek
A vulkáni törmelékes kőzetek
A biogén és vegyi üledékes kőzetek
A szerves üledékes kőzetek
Kérdések
6. Metamorfózis, metamorf kőzetek (Kovács János)
A metamorfózis típusai
A metamorf fácies
A metamorf fok
Metamorf kőzetek
A metamorf kőzetek szerkezete és szövete
Szerkezet
Szövet
A metamorf kőzetek ásványos összetétele
A metamorf kőzetek osztályozása és elnevezése
Metamorf kőzettípusok
7. A litoszféra lemezeinek mozgása, lemezhatár típusok (Czigány Szabolcs)
A lemeztektonika elmélete
A lemezvándorlások hajtóereje
Lemezhatár típusok
Divergens (távolodó vagy akkréciós) lemezhatárok
Konvergens (közeledő) lemezhatárok
Elcsúszó/Transzform/Transzkurrens lemezhatárok
Kérdések
Kérdések
8. A Wilson-ciklus (Konrád Gyula)
9. Óceánok és hegységrendszerek kialakulása a Föld történetében (Budai Tamás, Konrád Gyula)
A kratonok kialakulása
A fanerozoikum hegységképződési ciklusai
A kaledóniai ciklus
A variszkuszi (hercíniai) ciklus
Az alpi ciklus
10. Szerkezeti földtan (tektonika) (Konrád Gyula, Budai Tamás)
Bevezetés
A szerkezeti elváltozásokat kiváltó okok
A szerkezeti elváltozások csoportosítása
Deformáció
Kérdések
11. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula)
Színek és felületi jelek
Képződményhatárok
Földtani kódok
Egyéb jelek
12. A rétegtan (sztratigráfia) alapjai (Budai Tamás)
Kérdések
13. A fáciestan alapjai (Budai Tamás)
A litofácies
A biofácies
Kérdések
14. A Föld és az élővilág fejlődéstörténete
A bioszféra evolúciója (Vadkerti Edit, Hoffmann Gyula)
Alapvető ismeretek az evolúcióról
Az evolúció hatóerői
Evolúciós változások
Az ősmaradványok jelentősége, az ősmaradványok tudománya (Konrád Gyula, Budai Tamás)
Rendszeres őslénytan
Kagylók osztálya
Csigák osztálya
Fejlábúak osztálya (Cephalopoda)
Élet a Földön – történeti földtan (Hoffmann Gyula, Mátics Róbert)
Hadeikum (4,47mr-3,8mr)
Archaikum (3,8mr-2,5mr)
Proterozoikum (2,5mr-542mill)
Kambrium (542-488)
Ordovicium (488-444)
Szilur (444-416)
Devon (416-360)
Karbon (360-300)
Perm (300-251)
Triász (251-200)
Jura (200-145)
Kréta (145-65)
Paleocén (65-56)
Eocén (56-34)
Oligocén (34-23)
Miocén (23-5,3)
Pliocén (5,3-2,6)
Pleisztocén (2,6 mill-12 ezer)
Kérdések
Kérdések
15. Az őskörnyezeti rekonstrukció alapjai, módszerei (Kovács János)
Pollenanalízis (palinológia)
Dendrokronológia
Faunaanalízis
Oxigénizotóp
Szénizotóp
Nitrogénizotóp
Óceánfenék üledékeinek oxigénizotópjai
Kihalási események
Kérdések
16. A hidroszféra fejlődéstörténete és tulajdonságai (Czigány Szabolcs)
A hidroszféra általános jellemzői
A hidroszféra fejlődéstörténete
A víz körforgása
Kérdések
17. A légkör
A légkör fejlődése
Az elsődleges légkör
A másodlagos légkör
A légkör szerkezete
A troposzféra
A sztratoszféra
A mezoszféra
A termoszféra
Az exoszféra
A homoszféra és a heteroszféra
Az ionoszféra
Kérdések
18. Geomorfológia (Lóczy Dénes)
Kérdések
19. Fizikai módszerek a Föld megismerésében: a geofizika tudománya (Szűcs István)
Bevezetés
Általános geofizika
Alkalmazott geofizika
Geofizikai kutatómódszerek
Erőtérgeofizikai kutatómódszerek
Geoelektromos kutatómódszerek
Vertikális elektromos szondázás (VESZ)
Horizontális elektromos szelvényezés (HESZ)
Gerjesztett polarizáció módszere (GP)
VLF (Very Low Frequency) módszer
Mélyfúrási geofizika (fúrólyukszelvényezés)
Természetes gamma (T-γ) szelvényezés
Gamma-gamma (Γ-γ) szelvényezés
Neutron (n) szelvényezés
Szeizmikus módszerek
Kérdések

A táblázatok listája

1.1. 1. táblázat. Hőmérséklet, kondenzálódás és bolygókialakulás a szoláris ködben (Lewis, S. J. 1974 alapján)
1.2. 2. táblázat. A Föld-típusú bolygók legfontosabb összehasonlító adatai (összeállította: Gyenizse P.)
1.3. 3. táblázat. A Jupiter-típusú bolygók legfontosabb összehasonlító adatai (összeállította: Gyenizse P.)
1.4. 4. táblázat. A Naprendszer legnagyobb becsapódási medencéi és kráterei (összeállította: Gyenizse P.)
2.1. 5. táblázat. A kéreg kémiai összetétele
2.2. 6. táblázat. A köpeny kémiai összetétele
3.1. 7. táblázat. A kristályrendszerek tengelyhossz- és tengelyszögarányai
5.1. 8. táblázat A laza piroklasztok illetve a cementált piroklasztitok osztályozása a szemcsék mérete szerint
14.1. 9. táblázat. Az élővilág rendszerezésének (szisztematika) kategóriái, példákkal