Egyéb jelek

A földtani térképeken egy sor olyan további jel is található, amely a geológiai felépítésről kiegészítő információkat nyújt. Ilyenek például a rétegek dőlésének irányát és nagyságát kifejező jelek, továbbá ősmaradvány-lelőhelyek, barlangok és egyéb karsztobjektumok, kutatófúrások és egyéb mesterséges objektumok (bányák, kutatóárkok, aknák stb.) helyét jelző ikonok.

A szerkezetföldtan fejezetben megismert szerkezeti elemeket is egyezményes jelkulcs szerint ábrázoljuk (121. ábra).

121. ábra A réteghatár, a rétegdőlés és a legfontosabb szerkezeti elemek egyezményes jelei. a) települt, konkordáns képződményhatár; b) szerkesztett képződményhatár; c) diszkordáns érintkezés; d) rétegdőlés iránya (ebben az esetben északi) és a rétegdőlés szöge; e) észlelt normál vető síkjának nyomvonala (ebben az esetben K – Ny-i csapású, déli dőlésű); f) feltolódás síkjának nyomvonala (ebben az esetben K – Ny-i csapású, északi dőlésű); g) balos és jobbos eltolódás nyomvonala; h) antiklinális (balra) és szinklinális szerkezet (jobbra) tengelyének nyomvonala