Nagybolygók

A nagybolygók különbözőképpen csoportosíthatók. Jelen esetben anyagi összetételük alapján Föld-típusú és Jupiter-típusú bolygókra osztjuk őket.

Az első csoportba soroljuk a szilikát-vas összetételű, szilárd felszínnel rendelkező Merkúrt, Vénuszt, Földet és Marsot. A másodikba a döntő mértékben hidrogénből és héliumból álló, szilárd felszínnel nem rendelkező gázbolygókat: a Jupitert, a Szaturnuszt, az Uránuszt és a Neptunuszt.

A Föld-típusú bolygók kisebb átmérőjűek, de nagyobb sűrűségűek, mint a másik csoport tagjai, továbbá gyorsabban keringenek a Nap körül, de lassabb a tengelyforgásuk. A Jupiter-típusúaknak sok holdja van (legtöbb a Jupiternek: 63 db), szemben a Föld típusúakkal, ahol ezek száma maximum 2 darab (Mars).

Föld-típusú bolygók

A Föld-típusú bolygók legfontosabb összehasonlító adatai az alábbi táblázatban olvashatók. (2. Táblázat)

1.2. táblázat - 2. táblázat. A Föld-típusú bolygók legfontosabb összehasonlító adatai (összeállította: Gyenizse P.)

 

Merkúr

Vénusz

Föld

Mars

Átmérő (Föld = 1)

0,38

0,95

1

0,53

Tömeg (Föld = 1)

0,06

0,82

1

0,11

Sűrűség (g/cm³)

5,4

5,2

5,5

3,9

Átlagos naptávolság (Föld = 1)

0,4

0,7

1

1,5

Keringési idő (Föld = 1)

0,24

0,62

1

1,88

Tengelyforgási idő (földi nap, óra)

58 nap

243 nap

23,95 óra

24,4 óra

Holdak száma (db)

0

0

1

2


8. ábra. A Föld-típusú bolygók méretarányos képe (NASA/nasaimages.org)

Felépítés

A bolygók belső szerkezetéről mérések és modellszámítások segítségével alkotnak képet a geológusok és planetológusok. Rengésmérő műszerek segítségével eddig csak a Föld és a Mars (valamint a nem ebbe a csoportba tartozó Hold) belső szerkezetéről kaptak képet, míg a többi égitest esetében csak modellek léteznek. (9. ábra)

9. ábra. A Föld-típusú bolygók belső övezetei (NASA/nasaimages.org alapján)

Ezek alapján elmondható, hogy a Föld-típusú bolygók réteges belső szerkezettel rendelkeznek, amelyek a korai, ún. differenciálódási időszakban alakultak ki a nehezebb elemek lefelé, a könnyebbek felfelé áramlásával. A valóságot leegyszerűsítve elmondhatjuk, hogy minden Föld-típusú bolygónál (és a Holdnál) három fő gömbhéj (szféra) különíthető el: mag, köpeny, kéreg.

A Merkúr átlagos sűrűsége majdnem eléri a Földét (5,4 g/cm³), ami azt sugallja, hogy fémtartalma igen magas. Számítások szerint a vas-nikkel mag teszi ki a bolygó sugarának háromnegyedét (kb. 1800 km). Ez adja a bolygó össztömegének 80%-át! Ezt veszik körbe a többi Föld-típusú bolygóhoz képest vékonyabb köpeny és kéreg.

A Vénusz belső szerkezete a Földétől csak kissé tér el. A magja arányaiban kicsit kisebb lehet, sugarát kb. 3000 km-re teszik. A köpeny vastagsága szintén ennyi lehet, ami meghaladja a Földnél mért értékeket. Kérge átlagosan kb. 60 km vastag.

A bolygók közül – érthető módon – a Föld belső szerkezetét ismerjük a legjobban. Ennek „közepén” egy kb. 3400 km sugarú, több, mint 4000 K központi hőmérsékletű mag található. Ezt veszi körbe egy kb. 2900 km vastag köpeny, majd egy 10-40 km vastag, 290-700 K hőmérsékletű kéreg. Az ezeket alkotó anyag sűrűsége belülről kifelé 13,6 g/cm³-ről 2,7 g/cm³-ig egyre csökken.

A Mars átlagos sűrűsége a Földnél mintegy 30%-kal alacsonyabb (3,9 g/cm³), tehát nem lehet nagy méretű fémes magja. A modell szerint kb. 1500 km sugarú, vastartalmú vegyületekből álló magját kb. 1800 km vastag köpeny és a földinél vastagabb (kb. 100 km) kéreg veszi körbe. Ez utóbbi tartja meg a óriási vulkánok nagy tömegét besüllyedés nélkül.

A Föld-típusú bolygók közül egyedül a Földnek van erős mágneses tere. Ez a folyékony halmazállapotú, elektromosan vezető, forgó magnak köszönhető. Gyenge mágneses teret mutattak ki az űrszondák a Merkúrnál és a Marsnál. Ezek valószínűleg korábbi aktív időszakból maradtak fent, ma már nem működik belsejükben dinamóhatás.

Felszín

A Merkúr a Naphoz legközelebb keringő, légkörrel lényegében nem rendelkező bolygó. A lassú tengelyforgása, valamint az előbb említett két tulajdonsága eredményezi, hogy felszínén hőmérséklet 750 K-os a nappali forróságtól, éjszaka 90 K-ra is lehűlhet. A meteor becsapódások mellett a nagy hőingadozásra vezethető vissza a felszínt borító vastag törmeléktakaró. A felszínét legnagyobb mértékben a becsapódások alakították, így a Holdhoz hasonlóan kráterekkel sűrűn borított. Szél, eső, folyóvíz és élővilág ezen a bolygón nincs, így nem pusztítják el, nem temetik be ezeket. Kisebb területeken fellelhetők ősi, krátermentes területek is, továbbá lávával borított síkságok is. A bolygótest illó anyagainak jelentős részét elvesztette („kiszáradt”), magja és köpenye összehúzódott, aminek következtében kérge gyűrődött, vetődött és ún. párkányok alakultak ki rajta. (10. ábra)

10. ábra. Párkány a Merkúron (Mariner-10 felvétele, NASA/nasaimages.org)

A Vénusz felszíne már változatosabb, mivel több külső és belső erő formálja. Az űrszondák csak radar segítségével tudnak adatokat gyűjteni róla az átlátszatlan légkör miatt. Felszíne kb. 70%-ban alacsony dombság, kb. 20%-ban mélyföld és mintegy 10 %-ban magas hegység, felföld. A bolygón időszakosan jelentőssé válnak a kéregmozgások és vulkanizmus. Napjainkban csak helyenként (az ún. koronák területén) nyúlik meg egy-egy irányban a képlékeny, meleg kéreg. (11. ábra) A felszínen számos múltban működő pajzsvulkánt és korábbi lávafolyást mutattak a radarfelvételek. Nyoma van felszín alá nyomuló kriptovulkáni formáknak is. A Venyera szondák felvételei és mérései alapján elmondható, hogy a felszínt bazaltos és gránitos kőzetekből álló, forró kősivatag borítja. A sűrű légkör miatt kevesebb a becsapódási kráter, mint a Merkúron, viszont itt időnként gyenge szelek is végeznek kicsi pusztító és építő munkát. A magas hőmérséklet miatt folyóvíz és élőlények itt sem alakítják a felszínt. (Kereszturi Á. 1995)

11. ábra. A körszerű formát mutató vénuszi Artemis korona (a sötét sávokat a radar nem térképezte fel) (NASA/nasaimages.org)

A legváltozatosabb felszínformák a Földön alakultak ki. Planetológiai értelemben ez a legmagasabb rendű bolygótest a Naprendszerben. Itt a belső erők kontinensvándorlást és vulkáni működést idéznek elő. Jól működnek a felszín-előkészítő folyamatok: aprózódás és mállás. A külső erők minden fajtája alakítja a felszínt: becsapódások, folyadékok, jég, szél, élővilág. Ezekkel a jegyzet későbbi fejezeteiben foglalkozunk részletesen.

A Mars ma már sivatagokkal borított, hűvös (átlagosan 230 K) bolygó. 3-4 milliárd éve azonban sokban hasonlított a Földre. (Kereszturi Á. 2006a) Mielőtt a belső erőket tápláló hő lecsökkent volna, a kérge a Földéhez hasonlóan megpróbált kontinensekre szakadni, de csak egy több ezer kilométer hosszú repedésvölgy jött rajta létre, a Valles Marineris. (12. ábra) A később megvastagodó kérge számos óriási, forró pontokból táplálkozó pajzsvulkánt tart meg. Itt található a Naprendszer legmagasabb hegye, az Olympus Mons vulkán, ami 26 km magas és aljánál kb. 600 km átmérőjű. (Kereszturi Á. 2000) Korábban magasabb volt a bolygó átlaghőmérséklete, ami lehetővé tette, hogy folyók, patakok szabdalják a felszínt, és az alacsonyabb északi félgömböt egy sekély tenger borítsa be. (13. ábra) A klíma lehűlése miatt a víz ma a (részben szén-dioxidból álló) pólussapkákban és a talajban található fagyott állapotban. (Sík A. – Kereszturi Á. – Hargitai H. 2005) A külső erők közül korábban itt is jelentős volt a becsapódások hatása, ma inkább a nagy sebességű szelek formálják a felszínt.

12. ábra. A Mars domborzati modelljén jól megfigyelhető, hogy a déli félgömböt sűrűn kráterezett felföldek, az északit fiatalabb, kevés krátert mutató síkságok borítják (NASA/nasaimages.org alapján)

13. ábra. Folyóvölgy a Marson (NASA/nasaimages.org)

Légkör

A Merkúrnak jelenleg nincs légköre (megszökött), ami a kis tömegű bolygó gyenge gravitációs vonzó hatásának, valamint a gázatomok mozgását jelentősen felgyorsító erős napsugárzásnak köszönhető.

A Vénusz légköre 96%-ban szén-dioxidból áll. (14. ábra) A Föld-típusú bolygók közül ennek van a legsűrűbb légköre, ami a felszínre kilencvenszer akkora légynyomást gyakorol, mint a mi bolygónké. Kb. 45-60 km magasságban vastag, főleg kénsavcseppekből álló felhőréteg húzódik. Ez akadályozza meg látható tartományban (is), hogy földi távcsövekkel, vagy űrszondákkal lefényképezzük a felszínét, ez csak radarral lehetséges. A kivételesen erős üvegházhatás miatt a felszín közelében 750 K hőmérséklet mérhető az éjszakai és a nappali oldalon, továbbá a az egyenlítőn és a sarkokon is. A kicsi hőmérsékletkülönbség csak gyenge szeleket gerjeszt a sűrű légkörben (1 km/h).

14. ábra. Fekvő V, vagy Y alakot mutat felhősávok a Vénusz felső légkörében (NASA/nasaimages.org)

15. ábra. Vénusz átvonulása a Nap előtt.

A Föld légkörének összetétele és egyéb tulajdonságai jelentősen eltérnek napjainkban a többi légkörrel rendelkező Föld-típusú bolygóétól (Vénusz, Mars). Részben ennek köszönhető az élet fennmaradása, és persze ez fordítva is igaz: az élet megjelenésének is köszönhető a különbség kialakulása. A földi légkör összetételével, rétegeivel, mozgásaival, csapadékképződésével a tananyag másik fejezetében részletesen is foglalkozunk.

A Mars ritka, 96%-ban széndioxidból álló légköre csupán a földi légkör 5%-ának megfelelő nyomást gyakorol a bolygó felszínére. A gyenge üvegházhatás miatt szélsőséges felszíni hőmérséklet. A legnagyobb hideget a pólusokon télen (135 K), a legnagyobb meleget az egyenlítőn mérték (300 K). A nappali és éjszakai félgömb közötti hőmérsékleti különbség a 60 fokot is elérheti. A nagy hőmérsékletkülönbség akár 300 km/h sebességű szeleket is gerjeszthet. A légkör kis sűrűsége miatt ez azonban csak a porszemek mozgatásához, felkavarásához elég, amelyek így rózsaszínre színezik a légkört. Napközelség idején akár az egész bolygót beborító homokviharok is kialakulhatnak. (16. ábra) A Mars légkörében ritkán képződik felhő. (Kereszturi Á. – Sík A. 2000a, 2000b)

16. ábra. Homokot is szállító ciklon a Mars északi pólusa közelében (NASA/nasaimages.org)

Jupiter-típusú bolygók

A Jupiter-típusú bolygók legfontosabb összehasonlító adatai a 3. Táblázatban olvashatók.

1.3. táblázat - 3. táblázat. A Jupiter-típusú bolygók legfontosabb összehasonlító adatai (összeállította: Gyenizse P.)

 

Jupiter

Szaturnusz

Uránusz

Neptunusz

Átmérő (Föld = 1)

11,2

9,4

4

3,9

Tömeg (Föld = 1)

318

95

14

17

Sűrűség (g/cm³)

1,3

0,7

1,3

1,6

Átlagos naptávolság (Föld = 1)

5,2

9,6

19,1

30,2

Keringési idő (Föld = 1)

11,8

29,5

84

164,8

Tengelyforgási idő (földi nap, óra)

9,8 óra

10,2 óra

10,7 óra

15,8 óra

Holdak száma (db)

63

61

27

13


17. ábra. A Jupiter-típusú bolygók méretarányos képe (NASA/nasaimages.org)

Felépítés

A Jupiter-típusú bolygók belső felépítéséről nincs közvetlen mérés, csak modellszámítások. (18. ábra) Ezek a bolygók is réteges szerkezetűek, azonban kis átlagsűrűségükből következik, hogy a felépítésükben a kőzetek és fémek alárendelt szerepet játszanak a gázokhoz képest.

18. ábra. A Jupiter-típusú bolygók belső szerkezete (NASA/nasaimages.org alapján)

A Jupiter a Nap után a második legnagyobb tömegű és átmérőjű égitest a Naprendszerben. Ha összegyúrnánk az összes többi nagy-, törpe-, kisbolygót, holdat, üstököst stb., akkor sem kapnánk még egy ekkora égitestet. A kis átlagsűrűsége alapján valószínűsíthető, hogy anyagának döntő része gáz, mégpedig hidrogén és hidrogéntartalmú vegyületek, valamint hélium. A legkülső rétege egy kb. 1000 km vastag gáz halmazállapotú légkör, ami a Földről is jól megfigyelhető. Ennek hőmérséklete 140-230 K. Alatta, a légnyomás fokozódása miatt cseppfolyós állapotú, kb. 24 000 km vastag molekuláris hidrogén övezet húzódik. A nyomás és a hőmérséklet további emelkedésével a hidrogén molekulák szétszakadnak, az elektronjaik szabadon áramlanak. Mivel itt a folyékony gáz elektromosan vezetővé válik, ezért ennek 30-35 000 km vastag rétegnek az anyagát fémes hidrogénnek nevezzük. A bolygó középpontjában egy kb. 10-30 földtömegű vas-szilikát mag foglal helyet, melynek hőmérséklete a 30 000 K-t is eléri.

A Jupiter a mérések szerint mintegy kétszer annyi hőt bocsát ki, mint amit a Naptól kap. Ezt a keletkezése óta megőrzött plusz hővel, vagy a bolygótest nagyon lassú összehúzódásával szokás magyarázni.

A Nap után a Jupiter rendelkezik a legerősebb mágneses térrel, ami a gyorsan forgó bolygó fémes hidrogén zónájában lejátszódó, dinamóelvű folyamattal magyarázható.

A Szaturnusz felépítése lényegében megegyezik a Jupiterével. Egyedüli jelentős különbségként a központi vas-szilikát mag kisebb méretét és tömegét kell kiemelni, ami azt eredményezi, hogy bolygó sűrűsége kisebb, mint a vízé (0,7 g/cm³).

Az Uránusz és a Neptunusz egy kicsit más belső felépítéssel rendelkezik. Valószínűleg mindkettőnek kb. 3 földtömegű vas-szilikát magja van, amit vastag víz-, metán- és ammóniajégből álló burok vesz körbe. Ez utóbbi adja a bolygók fő tömegét. A gáz halmazállapotú légkörük elsősorban hidrogénből, héliumból és metánból áll. A modellek szerint a mag és a jégkéreg között nincs éles határ, sőt ezek részben folyékonyak lehetnek. (Nagyváradi L. 2010)

Légköri képződmények

A Jupiter-típusú bolygóknak csak a légkörük felső rétegéről készültek megfigyelések az elmúlt évszázadokban. A legtöbb részlet a Jupiter és a Szaturnusz légkörében látható.

A gáz égitestek (Jupiter-típusú bolygók, csillagok) fontos jellemzője, hogy nem egyenletes sebességgel, hanem az egyenlítőtől a pólusok felé haladva egyre lassabban forognak a tengelyük körül (ez az ún. differenciális rotáció). Ez a különbség pl. a Jupiter esetében mintegy 5 percet tesz ki, ami hosszú távon elősegítette a légkör sávos szerkezetének kialakítását. Az egyenlítővel párhuzamosan sávok és övek váltják egymást. A sávok sötétebbek, kéntartalmú vegyületek miatt barnás színűek. Az övek az ammónia kristályok miatt fehérek.

Elsősorban a Jupiter légkörében figyelhető meg, hogy állandóan örvénylik, állandóan összekavarodik a gáz a sávok és övek határán. Ezt a mozgást nagyrészt a belső energiatermelés gerjeszti. A legnagyobb légköri örvény a Jupiter déli félgömbjén évszázadok óta látható Nagy Vörös Folt. Ez a Földünknél 2,5-szer nagyobb ovális anticiklon-szerű képződmény hat nap alatt fordul meg a tengelye körül. (19. ábra)

19. ábra. A Nagy Vörös Folt és további örvények a Jupiter légkörében (NASA/nasaimages.org)

A Szaturnusz sávos felhőrendszerében csak kevesebb és kisebb örvény látható, mint a Jupiterében. Az űrszondák mérései alapján azonban elmondható, hogy a leggyorsabb szelek (kb. 1800 km/h) itt fújnak a Naprendszerben.

Az Uránusz légkörében a forgástengely nagy ferdesége miatt alig alakulnak ki az átlagos zöldes színű légkörtől elütő képződmények.

A Neptunusz kékes légkörében szintén kialakult néhány elmosódott sáv. A bolygó legfeltűnőbb képződménye a világos felhőkkel keretezett Nagy Sötét Folt.

Gyűrűrendszerek

A Jupiter-típusú bolygók mindegyikének van gyűrűrendszere. Ezek kisebb-nagyobb törmelékek (kőzet, jég) és részecskék felhőjének tekinthetők, amelyek bolygó egyenlítőjének síkjában keringenek körülötte. A gyűrűk csupán néhány száz méter, esetleg 1-2 km vastagok. Anyaguk származhat egy, a bolygóhoz túl közel kerülő egykori hold széteséséből, vagy a jelenleg is ott keringő holdak anyagának szétszóródásából.

A legtöbb anyagot a Szaturnusz gyűrűi tartalmazzák, amelyek hagyományos távcsövekkel a Földről is jól megfigyelhetők. (20. ábra) A gyűrűrendszer a bolygó középpontjától 500 000 km távolságig követhető. Az egyes gyűrűcskéket rések választják el egymástól, melyeket sok esetben az ott keringő kis holdacskák (az ún. terelőholdak) söpörnek tisztára.

20. ábra. A Szaturnusz gyűrűrendszere a legfejlettebb (NASA/nasaimages.org)

Törpebolygók

Az elmúlt két évtizedben egyre több, a Plutohoz hasonló méretű objektumot fedeztek fel annak tágabb környezetében, ezért hozta létre 2006-ban a Nemzetközi Csillagászati Unió ezt az égitest-kategóriát. Ide sorolták át a nagybolygók közül a Plutot (22. ábra), valamint az először felfedezett kisbolygót, a Cerest (21. ábra) is. Az ún. Kuiper-objektumok (ld. később) közül a 2003-2005 között felfedezett Eris, Haumeia és Makemake kapta meg eddig ezt a címet.

21. ábra. A Ceres volt az először felfedezett kisbolygó. Ma már a törpebolygók közé tartozik (Hubble űrtávcső felvétele, NASA/nasaimages.org)

22. ábra. A Pluto és három holdja. A Charont 1978-ban, a Nixet és Hydrát 2005-ben fedezték fel (Hubble űrtávcső felvétele, NASA/nasaimages.org)

Kis égitestek

Néhány érdekes hold

Hagyományos értelemben holdaknak hívjuk a bolygók körül (pontosabban a közös tömegközéppont körül) keringő, természetes eredetű, nagyobb méretű testeket. A Naprendszer nagybolygói körül ezen sorok írásakor 167 számmal, vagy névvel ellátott hold ismeretes, de kis- és törpebolygók, valamint Kuiper-objektumok körül is fedeztek már fel ilyen objektumokat.

Az emberiség által először megfigyelt hold a Hold (a Föld holdja az egyetlen, aminek nincs külön neve). Ez a Nap után a második legfényesebb égitest a Földről nézve, és feltűnő 29,5 napos periódusú „alakváltozása” is van (újhold, első negyed, telehold, utolsó negyed). Már valószínűleg az ősember is figyelembe vette az időszámításhoz ezeket a fázisokat, amelyek a naptárunkban hónapok formájában köszönnek vissza (ezeknek azonban ma már nincs köze a Hold járásához). A Hold és a Nap gravitációs hatása miatt alakul ki a tengerek és óceánok periodikus vízszintingadozása, ami hatással van különböző geológia szempontjából is érdekes jelenségekre (a tengeri élőlények életére, az eróziós és akkumulációs folyamatokra stb.).

Az ár-apály jelenség három égitest (Nap, Föld, Hold) kölcsönös vonzása, illetve egymáshoz viszonyított helyzete miatt alakult ki bolygónkon. Vizsgáljuk meg először csak a Föld-Hold rendszert! A két égitest egy óriási, egyenlőtlen eloszlású súlyzóra hasonlít, ahol a nagyobb golyó (a Föld) 81-szer nagyobb tömegű. A közös tömegközéppontjuk (baricentrum) így jóval közelebb esik a bolygónk tömegközéppontjához. Voltaképpen ezen közös tömegközéppontot kerüli meg mind a két égitest. Helytelen tehát azt mondani, hogy a Hold a Föld körül kering! A földi tengerekben és óceánokban két dagálypúp alakul ki a bolygó két ellentétes oldalán a Hold pályasíkjában (köztük apály van). Az egyik dagálypúp a Hold felöli oldalon, annak gravitációs vonzása miatt jön létre. A Föld Holddal ellentétes oldalán, a bolygónknak a baricentrum körüli keringése miatt ébredő centrifugális erő „lendíti ki” a hidroszférát, dagálypúpot alkotva. Ha tehát csak a Föld–Hold rendszert vesszük figyelembe, akkor naponta két dagálynak és két apálynak kellene bekövetkezni, kb. hatóránként váltva egymást. Azonban a Nap gravitációs hatása ezt a folyamatot hol erősíti, hol pedig gyengíti. Amikor a három tárgyalt égitest közel egy vonalban helyezkedik el (újhold, telehold), akkor erősíti (szökőár). Amikor a Nap és a Hold iránya egymással közel 90°-ot zár be a Földről nézve (első- és utolsó negyed), akkor gyengíti (vakár). A leírtak elsősorban a két térítő között érvényesülnek. Meg kell említeni, hogy a dagály késik a Hold deleléséhez képest, tehát pl. a legmagasabb vízállás a telehold delelése után kb. egy órával mérhető. Ez a szilárd kéreg (tengerek és óceánok medencéje) és a hidroszféra között fellépő súrlódásnak köszönhető. A Föld ugyanis kelet felé forogva lassítja a dagálypúp nyugat felé való (a Hold napi látszólagos mozgását követő) haladását. Természetesen ez fordítva is igaz, azaz éves szinten a jelenség 0,0029 másodperccel lassítja a Föld forgását, ami kimutatható hatással volt az elmúlt földtörténeti korok élőlényeire is.

A Hold átmérője a Földének kb. negyede (3476 km), tömege pedig csak 1,2 %-a, ami miatt hamarabb kihűlt és kigázosodott. A korábbi aktív időszakra ma már csak a bazalt lávával elöntött, tengereknek nevezett, sötét síkságok (23. ábra) és a kis vulkáni dómok utalnak. Légkör, folyadékszféra és élet híján felszínét 3 milliárd év óta már csak a meteorikus becsapódások alakítják. Ennek köszönhetően felülete kráterekkel sűrűn borított, amelyek már egy kis távcsővel is könnyen megfigyelhetők. Ez az egyetlen égitest a Földön kívül, ahol ember járt (1969-1972 között 6 expedíció során 12 amerikai űrhajós).

23. ábra. A Hold felszínén szabad szemmel nézve is jól elkülöníthetők a sűrűn kráterezett, világos „felföldek” és a sötétebb, bazaltlávával elöntött „tengerek” (fotó: Gyenizse P.)

A Mars két kis holdacskája eredetileg kisbolygó lehetett, amit a nagybolygó a gravitációs erejével térített el, fogott be. A szabálytalan alakú, kráterekkel borított Phobos és Deimos csupán 28 km, illetve 16 km átmérőjűek.

A Jupiter 63 db jelenleg ismert holdja közül az ún. Galilei-féle holdak (Io, Europa, Ganymedes, Callisto) a legnagyobbak. Az Io a legvulkanikusabb hold a Naprendszerben. A Jupiter árapálykeltő hatása felmelegítette a belsejét és ez a folyamat kénvegyületekben gazdag, illetve szilikátlávát felszínre hozó vulkánokat működtet a rajta. (24. ábra) A másik három Galilei-féle hold szilikátos magját folyékony víz és jég burkolja. Az említett ár-apály hatás az Europa hold jégburkát is megolvasztotta a mélyben, így a 20-50 km vastag fagyott kéreg alatt kb. 200 km mély vízóceán húzódik. (25. ábra) Ezen a holdon több folyékony víz van, mint a Földön. A Ganymedes a legnagyobb átmérőjű hold a Naprendszerben (5250 km). Az utóbbi holdakon ún. jégvulkanizmus is megfigyelhető, ugyanis időnként a jégkéreg repedésein keresztül kiáramlik, vagy szökőkútszerűen kitör a 170 K-os környezetéhez képest igen meleg, folyékony víz. Ezt a jelenséget azóta a más Jupiter-típusú bolygó holdján is megfigyelték.

24. ábra. A Jupiter ár-apály hatása (fűtése) miatt a Naprendszer legvulkanikusabb holdja, az Io (NASA/nasaimages.org)

25. ábra. Az Europa jéggel borított felszíne alatt kb. 200 mély folyékony vízóceán lehet (NASA/nasaimages.org)

A Szaturnusz körül keringő Titán majdnem akkora átmérőjű, jéggel burkolt hold, mint a Ganymedes. Nitrogén- és metántartalmú légköre a holdak között a legsűrűbb. Felszínén 80 K van. Az űrszonda által készített felvételeken a vízjéggel borított felszínen kanyargó folyékony szénhidrogén (metán, etán) által vájt folyóvölgyek, illetve tavak láthatók. (Kereszturi Á. 2004, 2006b, 2007)

Kisbolygók

Az első kisbolygót (más néven aszteroidát, azaz csillagszerűnek látszó égitestet) 1801-ben fedezték fel a korábban „üresnek” tartott Mars és Jupiter közötti térségben. Azóta több, mint 200 000 darabot ismertünk meg annyira, hogy nevet, számot kapjon.

A kisbolygók jellemzően néhány kilométer átmérőjű, szabálytalan formájú, kráterekkel borított kőtömbök. (26. ábra) Felszínük planetológiai fejlettsége igen alacsony. (Kereszturi Á. 2001)

26. ábra. Az Ida kisbolygó és holdja (NASA/nasaimages.org)

Korábban úgy gondolták, hogy egy nagybolygó szétesése után jöttek létre. A ma elfogadott elméletek szerint eredetileg több bolygócsíra is keringett ebben a Mars és Jupiter közötti övezetben, amelyek összeütköztek és feldarabolódtak.

Az elmúlt évtizedekben a Naptól távolabb is lefényképeztek kisbolygószerű égitesteket. Az ún. Kentaurok a Jupiter-típusú bolygók között keringenek. Valószínűleg több „kiégett” üstökösmag is van köztük. A digitális leképező eszközök fejlődésével fedezték fel az ún. Kuiper-objektumokat a Neptunuszon túl. Ezek összetételében már nagy szerepet játszanak a különböző jegek is. Egyes Kuiper-objektumok átmérője a két-háromezer kilométert is eléri (ezeket 2006-ban törpebolygó kategóriába sorolták).

Üstökösök

A korábbi évszázadokban, az égbolton időnként feltűnő „hajas csillagok” megrémítették az embereket, háborúk, járványok előhírnökének tekintették őket. Ma már tudjuk, hogy a Naprendszer külső vidékéről, az ún. Oort-felhőből érkező objektumokról van szó. Általában igen elnyúlt ellipszis-, parabola-, vagy ritkán hiperbola pályán mozognak. (27. ábra) Az ellipszis pályával rendelkező üstökösök keringési ideje 3,3 évtől a több millió évig terjed.

Az üstökösök magja jellemzően 10-50 km átmérőjű, jég és por keverékéből álló szilárd test. A jég a Nap közelébe érve szublimálni kezd. A gáz kiáramlik a mag repedésein, és szilárd részecskéket is magával sodor. A gáz és por körbeveszi a magot, ez az üstökös feje. A fejből a napszél és a sugárnyomás a Nappal ellentétes irányba sodorja el az anyagot, így alakul ki a csóva. A csóva időnként jól megfigyelhető módon két részre osztható: gáz- és porcsóvára. (28. ábra) (Gábris Gy. – Marik M. – Szabó J. 1998)

27. ábra. A Halley-üstökös pályája a földpálya síkjára merőleges és síkkal párhuzamos nézetben. Az üstökös csóvája mindig a Nappal ellentétes irányba mutat! (NASA/nasaimages.org alapján)

28. ábra. Az üstökösök fontosabb látható részei (Hale-Bopp-üstökös, fotó: Gyenizse P. 1997)

Meteorikus és interplanetáris anyag

A bolygóközi tér nem üres, nagyon ritka anyag tölti ki. A meteoritok nagyobb testekbe való csapódásakor, valamint az üstökösökből por szóródik szét, továbbá a Napból, a nagybolygók légköréből, valamint az üstökösökből gázok áramlanak ki. Ezek együtt alkotják az interplanetáris (bolygóközi) anyagot. A Föld környezetében a gáz sűrűsége kb. 2-5 atom/cm³.

A bolygóközi térben nagyobb testecskék is mozognak. A milliméteres – méteres szemcséket meteoroidoknak nevezzük. Ezek elsősorban üstökösök és kisbolygók szétesésével keletkeztek (29. ábra). Anyaguk lehet szilikátos (kőmeteorit), vas-nikkel (vasmeteorit), vagy vegyes (kő-vas-, vas-kő meteorit). Ezek egy része belehullik a mi bolygónk légkörébe. A nagy belépési sebesség és légellenállás miatt anyaguk felmelegszik és fénylésre gerjesztik a környező légköri atomokat. Ezt látjuk mi „hullócsillag”, vagy meteorjelenség formájában. A nagyobb szemcsék nem semmisülnek meg, a földre is leeshetnek. Nevük ekkor már meteorit. (30. ábra)

29. ábra. A Schwassmann-Wachmann 3-üstökös széteséséből is meteorraj született (NASA/nasaimages.org)

30. ábra. Meteorit a Mars felszínén (NASA/nasaimages.org)