1. fejezet - Munka- és tűzvédelmi szabályok

1. A laboratóriumban hallgatók csak a számukra meghatározott munkaidőben tartózkodhatnak, a gyakorlatvezető tanár vagy a laboráns (technikus) jelenlétében. A köpeny viselete mindenki számára kötelező! Veszélyes (pl.: tömény savas, forró lúgos) munkafolyamatok végzésekor védőszemüvegben kell dolgozni. A kémiai laboratóriumban mindenkor nagy körültekintéssel és az előírások, valamint a gyakorlatvezető tanár utasításait szigorúan betartva szabad dolgozni.

2. A laboratóriumban tilos minden olyan magatartás, ami a biztonságos munkavégzést zavarja, illetve amellyel saját és társaink testi épségét veszélyeztetjük (játék, walkman hallgatás, mobiltelefon használata, társaink zavarása, stb.) Étkezni, inni és dohányozni a laboratóriumban szigorúan tilos. Ruhákat, táskákat az előírt helyen, a laboratóriumon kívül kell elhelyezni.

3. A kémcsöveket és üvegedényeket kívülről szárazra törölve szabad használni! A kémcsövek melegítését kémcsőfogó facsipesz segítségével végezzük. A kémcső tartalmát óvatosan kis lángon kell melegíteni rázogatás közben, nem szabad sem magunk felé, sem mások felé fordítani! A kémcsövet 1/4-1/5 részig szabad csak feltölteni (már egy félig feltöltött kémcső melegítése és rázogatása is nehézkes, balesetveszélyes!).

4. Minden kémiai anyaggal, oldattal kerülendő a közvetlen érintkezés. Kémiai anyagokat megkóstolni, szájjal pipettázni nem szabad. Közvetlenül soha ne lélegezzük be a vegyszer gőzöket, csak legyezgetéssel szagoljuk! Nemzetközi szabványnak megfelelően, a kereskedelemben kapható vegyszereken feltüntetett ábrák és azok jelentése:

Szilárd anyagot vegyszeres kanál segítségével vegyünk ki az üvegből, a kanalat használat után azonnal töröljük le. Csak felirattal ellátott üvegből vegyünk ki, és csak ilyen edényben tároljunk vegyszereket. A vegyszer feleslegét, ha a szennyezés veszélye fennáll, ne öntsük vissza az eredeti üvegbe. A kifröccsent, kiszóródott vegyszert azonnal távolítsuk el. Ha valamilyen anyag a bőrre jutott, le kell törölni, és bő vízzel kell lemosni. Tilos továbbá a vegyszereket a laboratóriumból kivinni és oda behozni.

5. Savak hígításánál szabály: kevergetés közben mindig a savat kell a vízbe önteni és soha nem fordítva! A hígítás hőálló üvegben (ne reagens üvegben) történjen. A tömény sav és lúg mérésére csak mérőhengert vagy pipettát használhatunk (de tilos a szájjal való pipettázás, használjunk pipettázó feltétet). Ha tömény savakkal dolgozunk fokozottabb mértékben legyünk óvatosak (HNO3, H2SO4, HCl) – mosogatáskor mielőtt a lefolyóba öntenénk, fel kell hígítani azokat, ha bőrfelületre jutnak, azonnal gondosan el kell távolítani (tömény kénsavat először száraz ruhával töröljük le, majd bő vízzel öblítsük le a bőrfelületet!). Azokat a vegyszereket, amelyek esetében a vízzel való érintkezéskor égés vagy robbanás következhet be (pl.: fémnátrium) illetve melyek robbanásveszélyesek vagy gyúlékonyak, továbbá bármilyen szilárd anyagot a lefolyóba önteni szigorúan tilos!

6. Soha ne dolgozzunk csorba, repedt, törött üvegeszközzel. Éles szélű kémcsövek és üvegedények nem használhatók. Az üvegbot végét le kell forrasztani.

7. Izzító lemezt, izzító tégelyt kihűlésig azbeszthálóra vagy agyagháromszögre kell helyezni. (Az izzó eszközök az asztal lapját károsítják, tűzveszélyesek!) Minden olyan műveletet, amely mérgező gázok keletkezésével jár, bekapcsolt elszívójú vegyifülke alatt kell végezni. Feltárásnál (az anyagok lúgos feltárásánál) a semlegesítést óvatosan kell elvégezni, fülke alatt.

8. Mindig legyünk tisztában azzal, hogy milyen tűzveszélyességi osztályba tartozó anyaggal dolgozunk (A – fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, B - tűz- és robbanásveszélyes, C – tűzveszélyes, D – mérsékelten tűzveszélyes, E – nem tűzveszélyes).

9. A baleset megelőzése érdekében a használaton kívüli Bunsen-égőt oltsuk el vagy állítsuk világítólángra.

10. Tűz esetén (köpeny gyulladása) az ajtók feletti vészzuhanyt kell használni. Tűzoltókészülékek személyek égő ruhájának oltására nem használhatók! Szerves anyagok (pl., olajfürdő) meggyulladása esetén ne próbálkozzunk vízzel való oltással, hanem használjunk porral vagy halonnal oltót, esetleg homokot. Elektromos tüzek oltása esetén először mindig áramtalanítsuk a laboratóriumot, és csak utána kezdjük a balesetet szenvedettet menteni és a tüzet oltani.

11. Ügyeljünk arra, hogy a laboratóriumból való távozáskor minden gáz-, és vízcsap biztonságosan el legyen zárva.

12. A laboratóriumban elszenvedett sérüléseket a gyakorlatvezető tanárnak be kell jelenteni és a sérülést a helyszínen el kell látni. Savmarás után 1%-os nátrium-hidrogénkarbonáttal, lúgmarás esetén 1%-os ecet- vagy citromsavval közömbösítsük a bőrfelületet! Ha a sav vagy a lúg a szembe kerül, 1%-os bóraxoldattal és tiszta vízzel azonnal öblítsük ki. A szem kimosásához használjunk szemmosó poharat. Égési sérülések esetén először folyóvízzel lehűtjük a bőrfelületet, majd a rendelkezésre álló Pantenol, Naksol, stb. spray-vel lekezeljük.

13. A hallgató felelős munkahelyének rendjéért, felszereléséért. A laboratóriumban okozott kárt a károkozó a félév végéig megtéríti.

14. A fentiek megtartásáért minden hallgató erkölcsileg és anyagilag felelős, megszegésük fegyelmi eljárást von maga után.